Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság Adatkezelési Tájékoztatója

2018. május 25.


A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság (székhely: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2., adószám: 18066335-1-19) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint alábbi alapelveket határozza meg.


Alapelvek

A www.mkrt.hu weboldal tartalmát a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság felügyeli.

Oldalainkon található anyagok szakmai és betegtájékoztatási, kutatási, oktatási adatokat tartalmaznak, és a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság tagjainak kapcsolattartását szolgálják.

Az oldalakon található információkat a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság és partnerei birtokolják.


Tilos a weboldalunkon található információk bármilyen formában történő megváltoztatása, illetve ismételt megjelentetése, továbbá az oldalakon szereplő jogi, tulajdonjogi és szabadalomra vonatkozó információk eltávolítása.

Publikált dokumentumainkkal kapcsolatos minden jogunkat fenntartjuk, szükség esetén bírósági úton érvényesítjük.

A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint az általa tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak.
Weboldalunkon található információk változtatási jogát fenntartjuk.


Figyelmeztetés!

A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság a weboldalán betegtájékoztató anyagokat is közzétett a szakembereknek szóló dokumentumokon kívül. Emiatt fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy saját diagnózis felállítására ezek az anyagok önmagukban nem alkalmasak, vagyis oldalainkra látogatók azokat önmaguk gyógyítására ne használják!

A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság nem vállal felelősséget az oldalain található anyagok felhasználásából eredő egészségügyi problémákért, akkor sem, ha az adott tartalmat szakorvos véleményezte.

Panasz esetén szíveskedjen felkeresni háziorvosát vagy a megfelelő szakrendelést!


Definíciók

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Regisztráció: a www.mkrt.hu honlapon végrehajtott műveletsor, amely a Regisztráció gomb megnyomásával kezdődik, és a felhasználói profil mentésével fejeződik be.

Regisztrált személy: az a felhasználó, aki a regisztráció során, a felhasználói profilban tagsági viszonyként a következőt jelöli meg: „Nem lépek be a társaságba, csak regisztrálok”.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Tag: az a felhasználó, aki a regisztráció során, a felhasználói profilban tagsági viszonyként a következők egyikét jelöli meg: „Belépek a társaságba rendes tagként”, „Belépek a társaságba ifjúsági tagként”, „Belépek a társaságba, nyugdíjas vagyok”.


Jognyilatkozat és adatkezelés

Tagok és felhasználók regisztrációja
A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság a weboldalán történő regisztráció során megadott személyes adatokat kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja ki, és nem teszi közzé.

Az adatkezelés célja: A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság működtetése, tájékoztatás (szakmai rendezvények, szakmai és egyéb információk eljuttatása, továbbá tagsági díjra vonatkozó tájékoztatás, felszólítás).
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az egyesület (társaság) megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, az adatkezelés kizárólag a jelenlegi vagy volt tagjaira, illetve olyan személyekre vonatkozik, akik az egyesülettel rendszeres kapcsolatban állnak annak céljaihoz kapcsolódóan, továbbá a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé az egyesületen kívüli személyek számára (GDPR 9. cikk 2/d).
Az online regisztrációs űrlap kitöltésével a társaság tagságába jelentkező, illetve a weboldal regisztrációhoz kötött tartalmainak megtekintése céljából adatait megadó személy jóváhagyását adja adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, megszólítás, státusz, regisztráció ideje (év), születési év (csak ifjúsági tagok esetén), felhasználónév, foglalkozás, munkahely neve, levélcím, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, jelszó (kódolva), telefon.
Az adatkezelés időtartama: tagok esetében a tagság fennállásáig, regisztrált felhasználók esetében a regisztráció törléséig.
A felhasználó regisztrációjának törlését a honlapon feltüntetett kapcsolattartási e-mailen kérheti.


Vezetőség adatai
A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság a weboldalán megjeleníti a vezetőség által megadott személyes adatokat, szakmai önéletrajzot, fotót.

Az adatkezelés célja: A honlap látogatóinak tájékoztatása a vezetőség tevékenységéről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, pozíció, fénykép, szakmai önéletrajz.
Az adatkezelés időtartama: a vezetőségben betöltött pozíció megszűnéséig.


Sütik alkalmazása
Honlapunkon saját sütiket nem használunk. A Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során a megjelölt külső szolgáltató a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A Google Analytics által mért adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics.


Informatikai háttér
A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság weboldalának informatikai háttérszolgáltatója a ……………………………………………., a tárhelyet a ……………………………... biztosítja. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. Elérhetősége: …………………………….

A biztonságos adatátvitel érdekében a weboldal 128 bites SSL kapcsolaton keresztül is elérhető (https://www.mkrt.hu). Azon felhasználókat, akik SSL kapcsolat nélküli módban (http://www.mkrt.hu)  nyitják meg a weboldalt, a rendszer automatikusan átirányítja.

A Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság és informatikai háttérszolgáltatója, a ………………………………….. az Ön adatait bizalmasan kezeli, rendszereit és informatikai háttérstruktúráját úgy alakította ki, hogy az adatok védelmét az elvárható módon biztosítsa.


Adatkezelő adatai és elérhetősége
Név: Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság
Székhely: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
Adószám: 18066335-1-19
Telefon: +36 1 432 7674
E-mail: titkarsag@mkrt.hu


Adatfeldolgozó adatai
Név: ………………………………………….
Székhely: ………………………………………...
E-mail: …………………………………..
Adatfeldolgozói feladat: a www.mkrt.hu weboldal működtetése, karbantartásaCopyright © Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság. Minden jog fenntartva.