Referátumok

Ingle L. és mtsai: Ingle L. és mtsai: Kardiopulmonális terheléses teszt során jelentkező oszcillatorikus ventilláció diagnosztikus definíciójának hatása a jelenség prevalenciájára és prognosztikus jelentőségére krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegekben
2009.11.24

Lee Ingle, Aaron Isted, Klaus K. Witte, John G.F. Cleland, Andrew L. Clark: Impact of different diagnostic criteria ont he prevalence and prognostic significance of exertional oscillatory ventilation in patients with chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 2009. 16:451-456.

A kardiopulmonális terheléses teszt (CPET) jelentős eszköz a krónikus szívelégtelenségben (CHF) szenvedő betegek prognózisának megítélésében.
A CHF-ben szenvedő betegekben károsodott a fizikai terheléshez való adaptáció, ami az egészségesekkel összevetve alacsonyabb csúcs oxigén felvételben (peak VO2) és az alacsonyabb szinten jelentkező anaerob küszöbben mutatkozik meg.
A ventilláció (VE) és a széndioxid (CO2) produkció közötti lineáris regresszió meredekségének (slope) növekedése szoros összefüggést mutat a CHF betegek mortalitásával. Másik prognosztikai jelentőséggel bíró terheléses marker a terhelés során jelentkező oszcillatorikus ventilláció (EOV). Az EOV megjelenési formája a percventillációban bekövetkező ciklikus fluktuáció alacsony intenzitású terhelés alatt, mely tipikusan megszűnik amint a terhelés intenzívebbé válik. Az EOV hátterében fokozottan aktív kemoreflex válasz és baroreflex károsodás mutatható ki. Az EOV jelenségének leírására Corrá és Leite által ajánlott két diagnosztikus definíció terjedt el leginkább a gyakorlatban.
Közlések szerint CHF betegek körében az EOV prevalenciája 12-35% százalék között mozog.
A szerzők feltételezik, hogy a prevalencia széles variációja az EOV diagnózisának definíciójától is függ. Továbbá felvetik, hogy az alkalmazott definíció befolyásolhatja az EOV prognosztikus jelentőségét is.
A közlemény célja kettős volt: egyrészt meghatározni az EOV prevalenciáját a két fő diagnosztikus definició szerint CHF-ben szenvedő betegek nagy csoportjában, másrészt meghatározni a két eltérő megközelítés prognosztikus jelentőségét.

Metodika:
Tünethatárolta spiroergometriás vizsgálatot végeztek módosított Bruce treadmill-terheléses protokoll szerint.
Az EOV-t két módon határozták meg:
(a): a VE ciklikus fluktuációja a terhelés időtartamának több mint 60 %-ában mutatkozzon, és fluktuáció amplitúdója 15%-kal nagyobb legyen, mint a nyugalmi ciklikus fluktuáció átlagos amplitúdója (Corrá)

(b): a VE három, vagy több esetben szabályosan oszcillál, úgy hogy a három egymást követő ciklushossz standard deviációja az átlag 20%-án belül legyen; továbbá a ventillációs oszcilláció minimális átlag amplitúdója 5 liter legyen. (ciklushossz = két egymást követő mélypont közötti idő) (Leite)

Eredmények:
240 beteget vontak be a vizsgálatba. Jellemző adataik: átlagos életkor: 59±13 év, 73%-uk férfi, balkamrai ejekciós frakció: 34±6 %, csúcs oxigén fogyasztás 21,0±4.6 ml/kg/perc, VE/VCO2 slope 35±9. Corrá kritériumok szerint meghatározott EOV prevalenciája 25%-os volt ugyanez Leite kritériumok szerint 31%. Az egyéves utánkövetés során a Corrá kritériumok szerint diagnosztizált betegek 50 %-a, a Leite kritériumok szerint diagnosztizáltaknak 58%-a halt meg.
A Corrá szerinti EOV a mortalitást független prediktorának bizonyult. Jósló pontosságát nem befolyásolta a csúcs oxigén fogyasztás, a VE/VCO2 slope, a balkamrai ejekciós frakció, az életkor, és a 6 perces sétateszt távolsága. A relatív hazárd magasabb volt a Corrá módszernél (HR=6,3), mint a Leite (HR=4,9) módszernél.

Konklúzió:
Az EOV prevalenciája 25 és 31% között volt a definícióban alkalmazott kritériumoktól függően. Az EOV jelentkezése erőteljes prediktora volt a nemkívánatos eseményeknek. A Corrá kritériumok szerint alkalmazott definíció magasabb statisztikai erővel bírt, mint a Leite kritériumok.

Dr. Berényi István
Állami Szívkórház, Balatonfüred